HYPNOS - LAG & ETIK

VIKTIGT

Vi som inte är legitimerade är
Komplementära eller Alternativa Terapeuter! 
 
Vi står inte under socialstyrelsens säkerhetssystem med patientförsäkring etc.
Därför är det av viktigt att Du Väljer en Alternativ Terapeut med Ansvarsförsäkring!

Jag har Ansvarsförsäkring & Praktikförsäkring hos

HYPNOS & LAGEN

I dagsläget håller regeringen på med en utredning och omstrukturering av vad som gäller för oss KAM-terapeuter. (KAM står för Komplementär & Alternativ Medicin.)  Tills vidare styrs den här typen av verksamhet  bl a av patientsäkerhetslagen.

PATIENTSÄKERHETSLAGEN 5 KAP

Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder:

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,

2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos (Min anmärkning: enligt svensk författningssamling, som ligger till grund för lagen, jämställs hypnos här med bedövningsmedel. Vilket det inte är fråga om när jag coachar klienter)

4. behandla någon annan med radiologiska metoder,

5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,

6. undersöka eller behandla barn under åtta år

DIPLOM - CERTIFIKAT - LEGITIMATION

Rent "juridiskt" är det ingen skillnad mellan Certifikat, Diplom och Kursintyg. För dig som klient blir detta lätt en djungel som kan vara svår att förstå och sätta sig in i.

Min högst personliga reflektion kring detta, efter att ha gått en hel del kurser och utbildningar, är att begreppen oftast används på följande sätt:

  • Efter kursen erhåller eleven ett kursintyg eller diplom som bevis på att de deltagit.
  • Efter en examination erhåller eleven ett certifikat eller diplom som bevis på att eleven nått kursmålen.

Legitimation däremot innebär att du har gått en utbildning som är godkänd av socialstyrelsen. Dessa utbildningar är endast tillgängliga för de som innehar ett människovårdande yrke, exempelvis psykologer, läkare...


Observera att inget av ovanstående är en garanti för kompetens hos utföraren!

HYPNOS & ETIK

Jag är en aktiv del av branschorganisationen International Hypnotists Guild som samlar hypnotisörer från hela världen. IHG arbetar idéelt för en ansvarstagande bransch med klientens bästa i fokus. Nedan kan du ta del av de etiska regler som jag väljer att följa.

IHGs ETISKA REGLER

  • Hypnos är ett kraftfullt, meningsfullt och enkelt verktyg med otrolig potential - vi vill försäkra oss om att människor förstår detta!  
  • IHGs mål är att säkerställa varje persons förtroende för alla aspekter och situationer som involverar hypnos. 
  • Vi arbetar aktivt för ett etiskt förhållningssätt där alla involverade parters bästa alltid står i centrum. ​ 

Medlemmar av IHG har att följa dessa regler ​

1. Säkerhet framför allt
Säkerhet för alla involverade parter sätts alltid i första rummet, oavsett om det är underhållning, terapi, coaching eller annan form av hypnotisk verksamhet. Detta innebär:
- Att när så är relevant vara medvetna om det finns medicinsk status att ta hänsyn till. 
- Att endast verka inom den kompetens man har rätt att utöva, i enlighet med det lagrum som råder för situationen och landet man är verksam i.
- Att på inga villkor involvera sig i olämplig interaktion av sexuell eller ekonomisk art.
- Att ha de försäkringar som skyddar alla involverade parter.
- Att vara medveten om möjliga komplikationer som kan uppstå i en hypnotisk relation, tom exempelvis överföring, projektion.
- Att känna till och kunna hantera emotionella reaktioner såsom panikattack eller en traumatisk reaktion med Emotionell Första Hjälpen.
- Att säkerställa fysisk säkerhet i alla situationer.  ​
2. Sekretess
Inom IHG följer vi de regler för sekretess som gäller för offentlig vård och GDPR, detta innebär i Sverige att inga uppgifter om någon person, eller som kan leda till identifikation av någon person, får offentliggöras utan medgivande. Undantag gäller vid misstanke om fara för någons säkerhet.   
3. Hypnotiska sammanhang
En medlem av IHG kommer endast att erbjuda tjänster inom områden där medlemmen känner sig säker och kompetent. Vi hänvisar vidare när så bedöms.  ​
4. Färdigheter och kompetens
Kompetens förvärvas genom praktiska erfarenheter, studier, handledning och engagemang. Ett diplom är ofta ett intyg på att någon har gått en kurs. . Certifiering kan vara ett sätt att mäta färdigheter Licensierad kan vem som helst kallas som gått en utbildning som utfärdar det betyget.  Legitimerad är enbart den som gått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Inget av ovanstående är en garanti för kompetens. ​ En medlem av IHG är alltid öppen för att dela sina erfarenheter med sina kollegor samt kontinuerligt och med ett öppet sinne övervaka forskning och annan utveckling relevant för området.  
5. Effektivitet
En medlem av IHG avslutar sina tjänster så tidigt som möjligt i kundens intresse. ​
6. Respekt för individen
En medlem av IHG respekterar varje individs rätt till sina värderingar och trossystem.  ​
7. Vid frågor om etiskt utövande
Varje medlem i IHG är en ambassadör för att dessa etiska regler följs. När medlem eller annan blir varse en tveksamhet kan detta meddelas info@internationalhypnotistsguild.com.

Mats Gaffa Karlsson
hypnos(at)gaffaart.se
070-676 88 95
c/o Basterapi - Kungsgatan 37 - 111 56 Stockholm
"Mats Karlsson is a certified practitioner of Havening Techniques.
Havening Techniques is a registered trade mark of
Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York 
ww.havening.org
"Mats Karlsson är certifierad NLP-practitioner av Socitey of NLP"